Section 1557 – Affordable Care Act (ACA)

Associated Neurologists of southern Connecticut PC complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpÅ‚atnej pomocy jÄ™zykowej. ZadzwoÅ„ pod numer 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-203-333-1133 (TTY:1-203-333-1133)。

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-203-333-1133 (ATS : 1-203-333-1133).

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-203-333-1133 (телетайп: 1-203-333-1133).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-1133-333-203) رقم .(203-333-1133-1 :والبكم الصم ھ

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133)번으로 전화해 주십시오

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133) पर कॉल करें।

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-203-333-1133 (TTY: 1-203-333-1133).

Office Hours

Monday

9:00 am - 5:00 pm

Tuesday

9:00 am - 5:00 pm

Wednesday

9:00 am - 5:00 pm

Thursday

9:00 am - 5:00 pm

Friday

8:00 am - 4:00 pm

Saturday

Closed

Sunday

Closed

Monday
9:00 am - 5:00 pm
Tuesday
9:00 am - 5:00 pm
Wednesday
9:00 am - 5:00 pm
Thursday
9:00 am - 5:00 pm
Friday
8:00 am - 4:00 pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed